Suomi pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeään lisäämällä uusiutuvia energianlähteitä sähköntuotannossa, mikä samalla lisää myös riippumattomuutta ulkomaisesta energiasta ja vastaa kasvavaan kysyntään. Uusiutuvat energianlähteet ovat edelleen vähemmistössä, mutta ydinenergian kanssa hiilineutraalin sähköenergian määrä on jo huomattava.

Tuontienergia on yleensä fossiilista

Suomessa käytettävästä sähköstä jopa yli 23 % on tuontienergiaa. Toisaalta Suomesta myös viedään jonkin verran sähköä. Tuontienergia on tärkeää hätätilanteissa, kuten erittäin kylminä talvina. Monissa virallisissa laskelmissa jopa ydinvoima lasketaan ulkomaiseksi, sillä uraani tuodaan poikkeuksetta ulkomailta. Tällöin jopa 61 % Suomessa käytetystä energiasta olisi ulkomaista. Ydinvoiman osuus Suomessa kulutetusta sähköstä oli vuonna 2017 25,2 %. Loput tuontienergiasta tulee pääasiassa Venäjältä.

Vesivoima on tärkeä osa verkkoa

Vesivoiman osuus käytetystä energiasta oli vuonna 2017 17,1 %. Se onkin Suomen merkittävin uusiutuva energianlähde. Vesivoimaa käytetään käytännössä säätövoimana, koska esimerkiksi ydinvoiman tuotanto ja muista uusiutuvista energianlähteistä saatava tuotanto on jaksoittaista. Vesivoimaloiden teho riippuu vesitilanteesta, mikä on energianlähteen suurin heikkous. Vesivoimaa tuskin kehitetään merkittävissä määrin tulevaisuudessa, sillä valtaosa patoamattomista joista on suojeltu. Vanhojen voimalaitosten uudistaminen ja minivoimaloiden kunnostaminen voivat kuitenkin tarjota merkittävästi lisää kapasiteettia vesivoiman suhteen.

Tuulivoima

Tuulivoiman osuus on Suomessa melko pieni; noin 5,6 %. Pienessä ja tuulisessa Tanskassa se on jopa 44 % sähkönkulutuksesta. Metsäinen maasto ei ole tuulivoiman kannalta edullinen piirre. Tuulivoiman tuotanto vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen mukaan. Tehokkaammat turbiinit ja voimalamallit mahdollistavat kuitenkin tehokkaamman tuotannon tyynemmälläkin säällä. Suomessa halutaan kuitenkin tuplata nykyinen 2000 MW tuulivoimakapasiteetti, sillä pienen maan etu on saada energiaa mahdollisimman monesta eri lähteestä.

Biomassa ja turve

Biomassasta ja turpeesta tuotetun sähkön osuus oli vuonna 2017 jopa 15,9 %. Yleensä massaa tai turvetta poltetaan, ja yhteistuotannon avulla prosessista saadaan sähköä ja lämpöenergiaa.

Yhteensä

Hiilineutraalien energianlähteiden osuus sähkön kulutuksesta oli vuonna 2017 noin 63 %, kun taas uusiutuvien energianlähteiden osuus oli vajaat 39 %. Tämä on jo merkittävä osuus, tosin sähkön kulutus on kasvussa ja lisää kapasiteettia tarvitaan, eikä nykyinen määrä riitä tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä tähtäimellä. Valmistuvat ydinvoimalat kuitenkin lisäävät hiilineutraalin energian määrää merkittävästi lähivuosina.